Oferta

 
 
 
 
 
 
 

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) - Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) - Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 
 
Dowiedz się więcej
 

Współpraca

Współpraca
 
Gwarantujemy profesjonalizm i rozsądną politykę cenową. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

ECO HARPOON Oddział Rejowiec Fabryczny

ECO HARPOON Oddział Rejowiec Fabryczny
 
Poznaj nasz oddział w Rejowcu Fabrycznym. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Formularz "Zlecenie Odbioru Odpadów"

Formularz "Zlecenie Odbioru Odpadów"
 
Kliknij przycisk i pobierz formularz.
 
Dowiedz się więcej
 

Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory
 
ECO HARPOON - Recycling oferuje przejęcie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Elektro odpady

Elektro odpady
 
Zajmujemy się zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Poznaj naszą ofertę, kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Grupa EKO HARPOON

Grupa EKO HARPOON
 
Poznaj inne firmy Grupy EKO HARPOON. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Napisz do nas

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW

Eco Harpoon-Recycling Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z póź. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Wykonanie instalacji pilotażowej do recyklingu baterii wykorzystującej innowacyjną technologię pozyskania w procesie hydroelektrochemicznym grafitu, cynku i manganu”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Działania 1.2 „Badania celowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przyjęty decyzją KE C(2015) z dnia 12 lutego 2015 r..
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
3. Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II – działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – dalej zwane Wytyczne programowe.
4. Regulamin konkursu do naboru nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17.
5. Ogłoszenie o naborze ww. konkursu.

I. Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu osiągnięcia celu zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

II. Zakres tematyczny partnerstwa

Projekt obejmuje przeprowadzenie prac rozwojowych niezbędnych do wykonanie instalacji pilotażowej umożliwiającej przeprowadzenie pełnego cyklu recyklingu. W instalacji będzie się odbywał proces separacji mechanicznej i hydroelektrochemicznej, w wyniku których zostaną pozyskane wszystkie surowce: stal, miedź, aluminium, grafit, cynk i mangan. Wykonana instalacja pilotażowa poparta wynikami testów będzie wykorzystana do celów komercyjnych.

III. Proponowany zakres działań dla Partnerów
1. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu, w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
3. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu.
4. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych i technicznych.

IV. Forma prawna partnera
Przedsiębiorstwa:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zał. I do Rozporządzenia 651/2014;
- Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi (realizujące projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej).

V. Wymagania
O udział w postępowaniu może się ubiegać kandydat na partnera o formie w prawnej określonej w pkt IV, który spełnia następujące wymagania:
1. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze odzysku surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32);
2. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu sług badawczo-rozwojowych w obszarze hydrometalurgicznych technologii;
3. Posiada wykształconą i doświadczoną kadrę w kierunku chemicznym i inżynierskim (min. 3 członków kadry z doświadczeniem min. 3-letnim każdy, wykształcenie min. wyższe);
4. Uzyskał ponad 3 mln PLN rocznego obrotu w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym.

VI. Zgłoszenie powinno zawierać
1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe kompetencje i osiągnięcia oraz potwierdzających spełnienie wymogów z pkt. V;
2. Oświadczenie dotyczące posiadania odpowiednich zasobów rzeczowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań partnera projektu;
3. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

VII. Termin składania zgłoszeń
21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Eko Harpoon-Recykling Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres mailowy: marek.myrmylo@ekoharpoon.pl
Decyduje data wpływu.

VIII. Kryteria wyboru
1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Kompetencje kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnych charakterze.

IX. Uwagi
1. Z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa partnerska.
2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji ze wszystkimi podmiotami, których oferty spełniają kryteria naboru oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
3. Wyniki naboru zostaną podane na stronie internetowej Eko Harpoon-Recykling Sp .z o.o..
4. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
5. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.
 
 
 
 
wykonanie eball ECO HARPOON - Recycling Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów
NIP 527-27-45-389

© 2019 EKO HARPOON
Polityka Prywatnosci
Niniejsza strona nie uzywa plikow cookie.